...
Imprint

Ansvarig för innehållet på dessa sidor: Martin Kuhn, Estinger Straße 2c, 81249 München Tyskland, martin.kuhn@aquacalculator.com

1. Ansvarsbegränsning

Innehållet på denna webbplats skapas med största möjliga omsorg. Leverantören garanterar dock inte riktigheten, fullständigheten och aktualiteten för det tillhandahållna innehållet. Användningen av innehållet på webbplatsen sker på användarens egen risk. Bidrag identifierade med namn återspeglar respektive författares åsikt och inte alltid leverantörens åsikt. Blotta användningen av leverantörens webbplats utgör inte något avtalsförhållande mellan användaren och leverantören.

2. Externa länkar

Denna webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser (”externa länkar”). Dessa webbplatser är föremål för ansvar från respektive operatör. När de externa länkarna först skapades kontrollerade leverantören innehållet från tredje part för eventuella lagöverträdelser. Vid den tiden var inga lagöverträdelser uppenbara. Leverantören har inget inflytande på nuvarande och framtida design och innehåll på de länkade sidorna. Införandet av externa länkar innebär inte att leverantören antar innehållet bakom referensen eller länken som sitt eget. Det är inte rimligt att leverantören ständigt övervakar de externa länkarna utan konkreta bevis på lagöverträdelser. Men vid kännedom om lagöverträdelser kommer sådana externa länkar att raderas omedelbart.

3. Egna upphovsrätter och tillhörande upphovsrätter

Innehållet som publiceras på denna webbplats är föremål för tysk upphovsrätt och tillhörande upphovsrättslagstiftning. All användning som inte är tillåten enligt tysk upphovsrätt och tillhörande upphovsrättslagar kräver skriftligt förhandsgodkännande från leverantören eller respektive upphovsrättsinnehavare. Detta gäller särskilt kopiering, redigering, översättning, lagring, bearbetning eller reproduktion av innehåll i databaser eller andra elektroniska medier och system. Innehåll och rättigheter för tredje part är markerade som sådana. Otillåten reproduktion eller distribution av individuellt innehåll eller hela sidor är inte tillåten och är straffbart enligt lag. Endast framställning av kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk är tillåtet.

Visning av denna webbplats i externa ramar är endast tillåten med skriftligt tillstånd.

4. Intrång i andras äganderätt

Om du misstänker att denna webbplats, eller ett program eller dokumentation som erbjuds på denna webbplats, bryter mot en av dina äganderätter, vänligen meddela oss omedelbart via e-post så att vi kan ta bort det omtvistade, intrångselementet utan dröjsmål. Observera: Det tidskrävande engagemanget av en advokat för att utfärda ett varningsmeddelande med kostnader för ägaren av denna webbplats motsvarar inte hans verkliga eller förmodade vilja. Eventuella kostnader är därför inte ersättningsgilla – t.ex. i samband med ledning utan mandat. Meddelande om varningsförsök. Skulle innehållet eller presentationen av dessa sidor bryta mot tredje parts rättigheter eller juridiska föreskrifter ber vi om ett motsvarande meddelande utan kostnadsnota. Vi garanterar att de med rätta invändningar tas bort omedelbart utan att du behöver anlita en advokat. En advokats inblandning för att varna tjänsteleverantören till självkostnadspris motsvarar inte hans verkliga eller förmodade vilja och skulle således innebära en kränkning av § 13 para 5 UWG på grund av strävan efter främmande mål som ett dominerande motiv för att inleda förfaranden, i synnerhet en avsikt att uppnå kostnader som den faktiska drivkraften, samt en kränkning av skyldigheten att mildra skadeståndet. Ändå kommer alla kostnader som du ådragit dig utan föregående kontakt att avvisas i sin helhet och vid behov kommer ett genkäromål att lämnas in för brott mot bestämmelserna som nämns här.

5. Särskilda användarvillkor[2]

I den mån särskilda villkor för individuell användning av denna webbplats avviker från ovan nämnda siffror, kommer detta uttryckligen att anges på lämplig plats. I detta fall ska de särskilda användarvillkoren gälla i respektive enskilda fall.

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.